Vix
Farmer: Katatara

Details


86%
Health

100%
Strength

70%
Mood

84%
Hygiene